زعفران

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه سه مرداد ماه 1395

saffronfa_gheymat-810x529

با سلام خدمت بازدیدکنندگان زعفران ایران قیمت روز زعفران در تاریخ های مرداد ماه 1395 به این شرح است این قیمت ها بر اساس نوسان در روزهای متوالی نوسانات خاص خود را دارد . میتوانید از بخش قیمت زعفران هر روز نسبت به بررسی قیمت زعفران اقدام کنید .

همچنین میتوانید با ما برای مشاوره یا خرید و فروش تماس بگیرید09395254747

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه سه 1 مرداد ماه  5.630.000 تومان 

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه سه 2 مرداد ماه  5.625.000 تومان 

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه سه 3 مرداد ماه  5.620.000 تومان 

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه سه 4 مرداد ماه  5.610.000 تومان 

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه سه 5 مرداد ماه  5.615.000 تومان 

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه سه 6 مرداد ماه  5.620.000 تومان 

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه سه 7 مرداد ماه  5.628.000 تومان 

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه سه 8 مرداد ماه  5.633.000 تومان 

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه سه 9 مرداد ماه  5.635.000 تومان 

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه سه 10 مرداد ماه  5.638.000 تومان 

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه سه 11 مرداد ماه  5.645.000 تومان 

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه سه 12 مرداد ماه  5.640.000 تومان 

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه سه 13 مرداد ماه  5.636.000 تومان 

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه سه 14 مرداد ماه  5.630.000 تومان 

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه سه 15 مرداد ماه  5.625.000 تومان 

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه سه 16 مرداد ماه  5.620.000 تومان 

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه سه 17 مرداد ماه  5.626.000 تومان 

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه سه 18 مرداد ماه  5.630.000 تومان 

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه سه 19 مرداد ماه  5.625.000 تومان 

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه سه 20 مرداد ماه  5.620.000 تومان 

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه سه 21 مرداد ماه  5.610.000 تومان 

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه سه 22 مرداد ماه  5.615.000 تومان 

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه سه 23 مرداد ماه  5.620.000 تومان 

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه سه 24 مرداد ماه  5.628.000 تومان 

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه سه 25 مرداد ماه  5.633.000 تومان 

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه سه 26 مرداد ماه  5.635.000 تومان 

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه سه 27 مرداد ماه  5.638.000 تومان 

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه سه 28 مرداد ماه  5.645.000 تومان 

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه سه 29 مرداد ماه  5.642.000 تومان 

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه سه 30 مرداد ماه  5.644.000 تومان 

همچنین میتوانید با ما برای مشاوره یا خرید و فروش تماس بگیرید09395254747

(Visited 778 times, 1 visits today)
قیمت زعفران ایران در تلگرام

درباره نویسنده

Roya Mihandoost

Leave a Comment