قیمت زعفران قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه یک

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه یک مرداد ماه 1395

با سلام خدمت بازدیدکنندگان زعفران ایران قیمت روز زعفران در تاریخ های مرداد ماه 1395 به این شرح است این قیمت ها بر اساس نوسان در روزهای متوالی نوسانات خاص خود را دارد . میتوانید از بخش قیمت زعفران هر روز نسبت به بررسی قیمت زعفران اقدام کنید .

همچنین میتوانید با ما برای مشاوره یا خرید و فروش تماس بگیرید09395254747

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه یک 1 مرداد ماه   6.200.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه یک 2 مرداد ماه   6.220.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه یک 3 مرداد ماه   6.215.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه یک 4 مرداد ماه   6.230.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه یک 5 مرداد ماه   6.210.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه یک 6 مرداد ماه   6.225.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه یک 7 مرداد ماه   6.245.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه یک 8 مرداد ماه   6.240.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه یک 9 مرداد ماه   6.238.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه یک 10 مرداد ماه   6.244.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه یک 11 مرداد ماه   6.249.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه یک 12 مرداد ماه   6.253.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه یک 13 مرداد ماه   6.250.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه یک 14 مرداد ماه   6.242.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه یک 15 مرداد ماه   6.236.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه یک 16 مرداد ماه   6.240.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه یک 17 مرداد ماه   6.243.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه یک 18 مرداد ماه   6.200.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه یک 19 مرداد ماه   6.220.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه یک 20 مرداد ماه   6.215.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه یک 21 مرداد ماه   6.230.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه یک 22 مرداد ماه   6.210.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه یک 23 مرداد ماه   6.225.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه یک 24 مرداد ماه   6.245.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه یک 25 مرداد ماه   6.240.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه یک 26 مرداد ماه   6.238.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه یک 27 مرداد ماه   6.244.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه یک 28 مرداد ماه   6.239.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه یک 29 مرداد ماه   6.244.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه یک 30 مرداد ماه   6.244.000 تومان

همچنین میتوانید با ما برای مشاوره یا خرید و فروش تماس بگیرید09395254747

(Visited 184 times, 1 visits today)
قیمت زعفران ایران در تلگرام

درباره نویسنده

Roya Mihandoost

Leave a Comment