قیمت زعفران قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات مرداد ماه 1395

با سلام خدمت بازدیدکنندگان زعفران ایران قیمت روز زعفران در تاریخ های مرداد ماه 1395 به این شرح است این قیمت ها بر اساس نوسان در روزهای متوالی نوسانات خاص خود را دارد . میتوانید از بخش قیمت زعفران هر روز نسبت به بررسی قیمت زعفران اقدام کنید .

همچنین میتوانید با ما برای مشاوره یا خرید و فروش تماس بگیرید09395254747

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 1 یک مرداد ماه  6.500.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 2 یک مرداد ماه  6.550.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 3 یک مرداد ماه  6.520.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 4 یک مرداد ماه  6.510.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 5 یک مرداد ماه  6.505.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 6 یک مرداد ماه  6.530.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 7 یک مرداد ماه  6.525.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 8 یک مرداد ماه  6.540.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 9 یک مرداد ماه  6.550.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 10 یک مرداد ماه  6.560.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 11 یک مرداد ماه  6.565.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 12 یک مرداد ماه  6.555.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 13 یک مرداد ماه  6.580.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 14 یک مرداد ماه  6.570.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 15 یک مرداد ماه  6.585.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 16 یک مرداد ماه  6.560.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 17 یک مرداد ماه  6.565.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 18 یک مرداد ماه  6.500.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 19 یک مرداد ماه  6.550.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 20 یک مرداد ماه  6.520.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 21 یک مرداد ماه  6.510.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 22 یک مرداد ماه  6.505.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 23 یک مرداد ماه  6.530.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 24 یک مرداد ماه  6.525.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 25 یک مرداد ماه  6.540.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 26 یک مرداد ماه  6.550.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 27 یک مرداد ماه  6.560.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 28 یک مرداد ماه  6.545.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 29 یک مرداد ماه  6.560.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 30 یک مرداد ماه  6.545.000 تومان

همچنین میتوانید با ما برای مشاوره یا خرید و فروش تماس بگیرید09395254747

(Visited 108 times, 1 visits today)
قیمت زعفران ایران در تلگرام

درباره نویسنده

Roya Mihandoost

Leave a Comment