قیمت زعفران قیمت زعفران چهار گرم قیمت زعفران دو گرم قیمت زعفران دودهم قیمت زعفران سرگل قیمت زعفران نیم گرم قیمت زعفران نیم مثقال قیمت زعفران یک گرم قیمت زعفران یک مثقال قیمت یک کیلو زعفران پوشال قیمت یک کیلو زعفران پوشال درجه دو قیمت یک کیلو زعفران پوشال درجه سه قیمت یک کیلو زعفران پوشال درجه یک قیمت یک کیلو زعفران دسته ( دختر پیچ ) قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه یک قیمت یک کیلو زعفران سفیدی ( ریشه ) درجه دو قیمت یک کیلو زعفران سفیدی ( ریشه ) درجه یک قیمت یک کیلو زعفران نگین صادراتی

قیمت زعفران نهم خرداد 1395

قیمت زعفران خرداد 1395 زعفران ایران www.saffronfa.com
توسط saffronfa

با سلام خدمت بازدیدکنندگان زعفران ایران قیمت روز زعفران در تاریخ نهم خرداد 1395 به این شرح است این قیمت ها بر اساس نوسان در روزهای متوالی نوسانات خاص خود را دارد . میتوانید از بخش قیمت زعفران هر روز نسبت به بررسی قیمت زعفران اقدام کنید .

قیمت زعفران خرداد 1395 زعفران ایران www.saffronfa.com

قیمت زعفران خرداد 1395
زعفران ایران
www.saffronfa.com

شما در این صفحه میتوانید تمامی قیمت های زعفران را که شامل :

قیمت زعفران یک کیلو 6.250.000 تومان

قیمت زعفران یک مثقال 29.500 تومان

قیمت زعفران نیم مثقال 14.800 تومان

قیمت زعفران چهارگرم 27.200 تومان

قیمت زعفران دوگرم  13.600 تومان

قیمت زعفران یک گرم 6.800 تومان

قیمت زعفران نیم گرم 3.700 تومان

قیمت زعفران دودهم گرم 1.800 تومان

قیمت یک کیلو زعفران نگین صادراتی  6.800.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال  6.100.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 6.500.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه یک   6.200.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه دو 5.800.000 تومان 

قیمت یک کیلو زعفران سرگل ممتاز قائنات درجه سه  5.600.000 تومان 

قیمت یک کیلو زعفران پوشال درجه یک 6.000.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال درجه دو 5.800.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران پوشال درجه سه 5.500.000 تومان 

قیمت یک کیلو زعفران دسته ( دختر پیچ ) 5.600.000 تومان

قیمت یک کیلو زعفران سفیدی ( ریشه ) درجه یک 1.800.000 تومان 

قیمت یک کیلو زعفران سفیدی ( ریشه ) درجه دو 1.500.000 تومان

شما میتوانید تمام این قیمت های زعفران را در روزهای انتشار داده شده در این لیست مشاهده کنید .

با تشکر تیم زعفران ایران

 

(Visited 914 times, 1 visits today)
قیمت زعفران ایران در تلگرام

درباره نویسنده

saffronfa

نظر داده اند

Leave a Comment