قیمت زعفران قیمت زعفران دو گرم

قیمت زعفران دوگرم درجه یک مرداد ماه 1395

با سلام خدمت بازدیدکنندگان زعفران ایران قیمت روز زعفران در تاریخ های مرداد ماه 1395 به این شرح است این قیمت ها بر اساس نوسان در روزهای متوالی نوسانات خاص خود را دارد . میتوانید از بخش قیمت زعفران هر روز نسبت به بررسی قیمت زعفران اقدام کنید .

همچنین میتوانید با ما برای مشاوره یا خرید و فروش تماس بگیرید09395254747

قیمت زعفران دوگرم 1 مرداد ماه  13.600 تومان

قیمت زعفران دوگرم 2 مرداد ماه  13.300 تومان

قیمت زعفران دوگرم 3 مرداد ماه  13.400 تومان

قیمت زعفران دوگرم 4 مرداد ماه  13.000 تومان

قیمت زعفران دوگرم 5 مرداد ماه  13.800 تومان

قیمت زعفران دوگرم 6 مرداد ماه  13.500 تومان

قیمت زعفران دوگرم 7 مرداد ماه  13.100 تومان

قیمت زعفران دوگرم 8 مرداد ماه  13.250 تومان

قیمت زعفران دوگرم 9 مرداد ماه  13.400 تومان

قیمت زعفران دوگرم 10 مرداد ماه  13.600 تومان

قیمت زعفران دوگرم 11 مرداد ماه  13.700 تومان

قیمت زعفران دوگرم 12 مرداد ماه  13.600 تومان

قیمت زعفران دوگرم 13 مرداد ماه  13.800 تومان

قیمت زعفران دوگرم 14 مرداد ماه  13.500 تومان

قیمت زعفران دوگرم 15 مرداد ماه  13.000 تومان

قیمت زعفران دوگرم 16 مرداد ماه  13.400 تومان

قیمت زعفران دوگرم 17 مرداد ماه  13.600 تومان

قیمت زعفران دوگرم 18 مرداد ماه  13.300 تومان

قیمت زعفران دوگرم 19 مرداد ماه  13.400 تومان

قیمت زعفران دوگرم 20 مرداد ماه  13.000 تومان

قیمت زعفران دوگرم 21 مرداد ماه  13.800 تومان

قیمت زعفران دوگرم 22 مرداد ماه  13.500 تومان

قیمت زعفران دوگرم 23 مرداد ماه  13.100 تومان

قیمت زعفران دوگرم 24 مرداد ماه  13.250 تومان

قیمت زعفران دوگرم 25 مرداد ماه  13.400 تومان

قیمت زعفران دوگرم 26 مرداد ماه  13.600 تومان

قیمت زعفران دوگرم 27 مرداد ماه  13.700 تومان

قیمت زعفران دوگرم 28 مرداد ماه  13.600 تومان

قیمت زعفران دوگرم 29 مرداد ماه  13.700 تومان

قیمت زعفران دوگرم 30 مرداد ماه  13.600 تومان

همچنین میتوانید با ما برای مشاوره یا خرید و فروش تماس بگیرید 09395254747

(Visited 147 times, 1 visits today)
قیمت زعفران ایران در تلگرام

درباره نویسنده

Roya Mihandoost

Leave a Comment